مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت اجرایی مقصود

مدیریت اجرایی مقصود

آقای محمد طاهرپور
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی